اخذ شهروندی رومانی

اطلاعات و مدارک لازم جهت شهروندی رومانی

فرم اولیه شهروندی رومانی

اطلاعات کلی درخواست دهنده شهروندی رومانی

*نام و نام خانوادگی را طبق اطلاعات کارت ملی خود پر
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
*
توضیحات تکمیلی که باید بدانیم
تست1